در حال بارگذاری ...

قانون پنج ثانیه

مروری بر قانون پنج ثانیه قانون پنج ثانیه بیان می‌کند که اگر ایده یا کاری [جدید] در ذهن داریم که می‌خواهیم انجامش دهیم، تا پنج ثانیه مهلت داریم تا برای اجرای آن کار، اقدام کنیم؛ در...